PRIVACY POLICY RBM BENELUX

RBM Benelux vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring wil RBM Benelux je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. RBM Benelux zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving. Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacyverklaring aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, wordt verzocht regelmatig deze privacyverklaring te consulteren. Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 19 november 2018.

INHOUD

  • VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?
  • CONTACTGEGEVENS RBM BENELUX
  • WAT BETEKENT?
  • WIE IS VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?
  • WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR RBM BENELUX VERWERKT?
  • MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
  • BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
  • BEWARING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
  • COOKIES
  • WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DEZE UITOEFENEN?

1.VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze privacyverklaring geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers van de website en de site in Genk, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn en waarvan RBM Benelux persoonsgegevens verwerkt.

2.CONTACTGEGEVENS RBM BENELUX

RBM Benelux

info@rbm.be

Bosdel 52-2

3600 Genk

Tel. +32 (0)89 30.35.65

Fax +32 (0)89 30.84.79

KBO 0466.592.467.

3. WAT BETEKENT …

Verwerking van persoonsgegevens

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met tot persoonsgegevens (al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegeven). Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.Par «données personnelles», nous entendons toutes les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable.

Een verwerker

Een verwerker is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur, die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Een verantwoordelijke van verwerking

Een verantwoordelijke van verwerking is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen de doelstellingen en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

4.WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

RBM Benelux als verantwoordelijke voor de verwerking.

RBM Benelux wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer ze het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens zelf bepaalt.

Enkel in het geval RBM Benelux optreedt in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy statement van toepassing.

Indien je je rechten als betrokkene wenst uit te voeren, moet je je steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR RBM BENELUX VERWERKT?

… gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij betrokken partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

BIJ HET INVULLEN VAN HET CONTACTFORMULIER OP DE WEBSITE.

Indien je meer info wenst over de diensten van RBM Benelux , is het mogelijk via een webformulier op de website contact te nemen met RBM Benelux . Hierbij worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt om je zo op een correcte manier antwoord te kunnen bieden.
Indien je producten of diensten van RBM Benelux afneemt, worden persoonlijke identificatiegegevens, identificatiegegevens, andere dan het rijksregisternummer, verwerkt in functie van het correct kunnen afhandelen van de bestelling.
RBM Benelux zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste en gemotiveerde medewerkers om ons team te versterken. Tijdens de sollicitatie procedure worden persoonlijke gegevens zoals identificatie gegevens, competenties, curriculum vitae verwerkt.
Het is mogelijk via de website in te schrijven op de nieuwsbief. Hierbij worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt.
Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website van RBM Benelux , zal hiervoor altijd jouw toestemming gevraagd worden. Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waar bij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, …)

BIJ HET VERWERKEN VAN EEN BESTELLING.
BIJ HET SOLLICITEREN BIJ RBM BENELUX.

… gebaseerd op jouw toestemming.

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op jouw toestemming, heb je steeds het recht je toestemming in te trekken. Zie 10. WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DEZE UITOEFENEN?

BIJ HET INSCHRIJVEN OP DE NIEUWSBRIEF.
GEBRUIK VAN GERICHT BEELDMATERIAAL OP SOCIALE MEDIA EN DE WEBSITE.

BIJ HET ORGANISEREN VAN EEN REIS DOOR RBM BENELUX.

Het is mogelijk dat RBM Benelux een reis organiseert naar een andere vestiging van de groep. Hiervoor zal RBM persoonlijke identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken verwerken. RBM zal hiervoor je toestemming vragen.

BIJ HET LANGER BIJHOUDEN VAN EEN CV VAN NIET WEERHOUDEN KANDIDATEN.

Indien we je CV langer willen bijhouden wanneer je niet weerhouden bent. Zal BKM Benelux hiervoor je toestemming vragen. Met het oog op toekomstige vacatures.

… gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van RBM Benelux.

GEBRUIK VAN SFEERBEELDEN OP SOCIALE MEDIA EN DE WEBSITE.

RBM Benelux plaatst regelmatig sfeerbeelden op de sociale media en de website van RBM Benelux . Sfeerbeelden zijn beelden die niet de intentie hebben om één of enkele personen duidelijk in beeld te brengen, maar zijn eerder bedoeld om een algemeen sfeerbeeld te schetsen.

GEBRUIK VAN CAMERABEELDEN IN EN ROND DE GEBOUWEN VAN RBM BENELUX.

In en rond de gebouwen van RBM Benelux hangen camera’s met als doel misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven. Hiervoor wordt beeldmateriaal verzameld, verwerkt en bewaard.

VERSTUREN VAN DIRECT MARKETING.

RBM Benelux verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. RBM Benelux respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt indien er een klantenrelatie is, met betrekking tot dezelfde producten of diensten die RBM Benelux zelf levert, en waarbij de betrokkene bij het vergaren van de informatie de mogelijkheid heeft gehad zich af te melden. Daarnaast zal in elke mail de mogelijkheid gegeven worden om zich uit te schrijven.

LIJST NIET WEERHOUDEN KANDIDATEN

Een lijst wordt samengesteld met niet weerhouden kandidaten, om in de toekomst de reden van niet weerhouding te kunnen raadplegen bij een nieuwe sollicitatie bij RBM Benelux.

6.MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor jouw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

Wij doen wel een beroep op bepaalde onderaannemers en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

7. BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

RBM Benelux erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt RBM Benelux gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet RBM Benelux dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt RBM Benelux de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

8. BEWARING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

RBM Benelux bewaart jouw persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

9. COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op

www.rbm.be/nl/cookie-policy

10. WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DEZE UITOEFENEN?

HOE KAN JE JE RECHTEN UITOEFENEN?

Je kan je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar privacy@rbm.be. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan RBM Benelux meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

RBM Benelux heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer RBM Benelux je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

RBM Benelux zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken.

Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag RBM Benelux een redelijke vergoeding aanrekenen of kan RBM Benelux het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat RBM Benelux je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met RBM Benelux waarna we samen met jou op zoek gaat naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien RBM Benelux niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

WAT ZIJN JE RECHTEN?

RECHT OP INZAGE: 

JE KUNT ONS VRAGEN WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VAN JE VERWERKEN, WAARVOOR WIJ DIE VERWERKEN, WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS WIJ VERWERKEN, MET WELKE CATEGORIEËN VAN DERDEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS DELEN, WAT DE OORSPRONG IS VAN DE VERWERKTE GEGEVENS EN – WANNEER VAN TOEPASSING – WELKE LOGICA WIJ GEBRUIKEN BIJ HET AUTOMATISCH VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS.

RECHT OP RECTIFICATIE:

INDIEN INFORMATIE NIET CORRECT IS, KAN JE ONS VRAGEN OM DEZE TE CORRIGEREN

RECHT OM JE GEGEVENS TE WISSEN:

INDIEN GEGEVENS NIET RECHTMATIG VERWERKT WORDEN OF INDIEN JE GEGEVENS NIET LANGER NODIG ZIJN DAN HET DOEL WAARVOOR ZE VERZAMELD ZIJN, KAN JE ONS VRAGEN OM JE GEGEVENS TE WISSEN.

RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING: 

DOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS TE BEPERKEN KUNNEN JOUW PERSOONSGEGEVENS NOG WORDEN BIJGEHOUDEN MAAR HET GEBRUIK ERVAN IS BEPERKT. WANNEER JE EEN VERWERKINGSBEPERKING HEBT GEVRAAGD, MOGEN WE ENKEL NOG UW GEGEVENS OPSLAAN. DIT WIL ZEGGEN DAT ER MET UW GEGEVENS GEEN ANDERE VERRICHTINGEN MEER KUNNEN GEBEUREN.

RECHT OP BEZWAAR:

JE HEBT HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HET FEIT DAT JOUW GEGEVENS WORDEN VERWERKT ALS DIE VERWERKING BERUST OP EEN ALGEMEEN BELANG OF HET GERECHTVAARDIGD BELANG VAN DIEGENE DIE UW GEGEVENS VERWERKT. BOVENDIEN KAN JE OOK DIT RECHT VAN BEZWAAR LATEN GELDEN ALS JE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN. DIT RECHT VAN BEZWAAR GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE DE BASIS VORMT VOOR VERWERKINGEN VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN.

RECHT OP TERUGTREKKEN VAN TOESTEMMING:

INDIEN DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS GEBASEERD IS OP DE GRONDSLAG TOESTEMMING, HEB JE TEN ALLEN TIJDE HET RECHT DEZE TOESTEMMING IN TE TREKKEN.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN DE GEGEVENS:

JE HEBT HET RECHT OM DE DOOR JOUW VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS IN EEN GANGBARE, GESTRUCTUREERDE EN MACHINAAL LEESBARE VORM TE VERKRIJGEN EN HEEFT HET RECHT OM DEZE PERSOONSGEGEVENS OVER TE DRAGEN AAN EEN ANDERE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE WAARBIJ DE VERWERKING GEBASEERD IS OP DE RECHTSGRONDEN TOESTEMMING OF CONTRACTUELE RELATIE.

Contact

Adres
R.B.M. Benelux
Bosdel 52-2
3600 Genk België

Telefoon
+32 (0)89 30.35.65

E-mail
info@rbm.be

Openingsuren

Maandag – donderdag
08.30 – 12.00 en 12.30 – 17.00

Vrijdag
08.30 – 12.00 en 12.30 – 15.00

Zaterdag – zondag
Gesloten

© R.B.M. Benelux | Privacy -en cookieverklaring